Handelsbetingelser

Formålet med disse handelsbetingelser er at specificere aftalegrundlaget mellem IVN og hhv. Medlemmer og Partnere. Vi anbefaler dig derfor at læse aftalen omhyggeligt. På IVN anvender vi også cookies, hvilket du kan læse mere om på siden Cookiepolitik. Desuden indsamler vi personoplysninger, læs hvordan vi behandler dem på siden Persondatapolitik.

Handelsbetingelser – IVN Medlem

Generelt

Nærværende aftale er gældende som Medlem på IVN, og er indgået mellem Medlemmet og:

 

IVN A/S

Lystrupvej 1E

8240 Risskov

CVR: 40046712

info@ivn.dk

+45 60 80 50 50

 

Baggrund og formål

Baggrunden for aftalen er at sikre retlig regulering af samarbejdet mellem Medlem og IVN, hvorefter Medlemmet får adgang til IVN, (herefter Aftalen).

 

Beskrivelse af Aftalen og betingelser for medlemskab

IVN er en fordelsklub for iværksættere, der bl.a. arbejder for at hjælpe iværksætterne med at opnå større succes, ved at skabe relevante og værdiskabende services for det enkelte medlem og ved at sikre enklere regler for iværksætteri i Danmark.

 

For at blive medlem af IVN, skal man være mindst 18 år, bosiddende i Danmark og have et betalingskort.

Alle kan blive medlem – både iværksættere, der allerede er startet op og dem, der går med tanker om det.

 

Det er ikke et krav, at man har et CVR-nummer for at benytte IVN. Dog betragtes alle køb som erhvervskøb, og IVN’s partnere kan til enhver tid stille krav om et gyldigt CVR-nummer, når medlemmet vil indløse deres medlemstilbud.

 

Priser og betaling

De gældende priser er eksklusive moms og angives i DKKBetaling for medlemskabet trækkes hver 30. dag automatisk via betalingskort, medmindre man har valgt årlig betaling. IVN fremsender elektronisk faktura for købet.

 

Abonnementet er indeksreguleret, hvorfor den månedlige ydelse reguleres én gang årligt pr. 1. januar. Det er altid muligt at se tidligere køb via login på hjemmesiden.

 

Data, som sendes i forbindelse med køb betalt med betalingskort, er krypterede (SSL), og det er således kun PBS, der kan læse dem. Hverken IVN eller andre har mulighed for at læse de indtastede kortoplysninger.

 

Fortrolighed

Hos IVN mener vi, at tillid og fortrolighed er afgørende for et godt samarbejde. Alle oplysninger modtaget fra Medlemmer behandles derfor fortroligt.

 

Ansvar

IVN er ikke ansvarlige for nedbrud eller midlertidige driftsforstyrrelser på hjemmeside, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking) eller andre forhold og omstændigheder, der er uden for IVN’s kontrol.

IVN er ikke ansvarlig for services og/eller rådgivning, som leveres til medlemmet fra én af IVN’s Partnere. Sådanne Partnere er selvstændige juridiske enheder og en hver tvist opstået som følge af en Partners rådgivning og/eller service, er et forhold mellem medlemmet og den enkelte Partner.

 

Opsigelse

Der er ingen binding på IVN, og man kan til enhver tid opsige sit medlemskabet på ens profilside. Ved opsigelsen stopper medlemskabet øjeblikkeligt, hvorefter man ikke længere har adgang til hverken IVN eller benyttede medlemstilbud. Alle profilens lagrede data i systemet slettes samtidigt. Personoplysninger som IVN, jf. Persondatapolitikken, er forpligtet til at opbevare længere, vil dog ikke blive slettet.

 

Fortrydelse

Når medlemmet foretager køb på IVN, hvad enten det er køb af adgang til abonnement eller et eventuelt enkeltkøb, er det altid at betragte som salg til erhvervsdrivende. Medlemmet accepterer derfor at fortrydelsesretten for købet, uanset årsag, bortfalder ved købets gennemførelse.

 

Misligholdelse

Abonnementet er personligt, og medlemmet må derfor ikke overdrage adgange, indhold eller medlemstilbud til andre. Såfremt overtrædelser finder sted, opsiges Aftalen straks.

 

Persondatapolitik

For at hjemmesiden skal fungere, har IVN brug for at indsamle data om Medlemmet. Behandlingen sker efter reglerne i vores Persondatapolitik.

 

Cookiepolitik.

IVN anvender bl.a. cookies for at vores hjemmeside kan huske og genkende enheder, når man besøger vores hjemmeside igen. Læs mere om hvordan vi anvender cookies i vores Cookiepolitik.

 

Lovvalg og værneting

Aftalen er underlagt dansk ret. Enhver tvist, der måtte udspringe af eller i forbindelse med Aftalen skal i første omgang søges løst ved forhandling og dernæst ved mediation. Kan tvisten ikke løses ved én af disse, afgøres sagen ved byretten i Aarhus.

Handelsbetingelser – IVN Partner

Generelt

Nærværende aftale er gældende som Partner på IVN, og er indgået mellem Partneren og:

 

IVN A/S

Lystrupvej 1E

8240 Risskov

CVR: 40046712

info@ivn.dk

+45 60 80 50 50

 

Baggrund og formål

Baggrunden for aftalen er at sikre retlig regulering af samarbejdet mellem Partner og IVN, hvor Partneren får adgang til eksponering overfor medlemmerne af IVN.

 

Beskrivelse af aftalen

IVN er en fordelsklub for iværksættere, der bl.a. arbejder for at hjælpe iværksætterne med at opnå større succes, ved at skabe relevante og værdiskabende services for det enkelte medlem og ved at sikre enklere regler for iværksætteri i Danmark.

Partnerne stiller i den forbindelse, sine kompetencer og services til rådighed for medlemmerne af IVN fordelsklub.

 

Parterne er derfor blevet enige om at samarbejde med henblik på at skabe værdi for medlemmerne samt for begge parter.

 

Efter henvisning fra Ivn.dk til Partneren er samarbejdet mellem medlemmet og Partneren uvedkommende for IVN. IVN er således at anse som 3. part i det indbyrdes forhold mellem Partneren og medlemmet. IVN formidler alene kontakten mellem medlemmet og Partneren.

 

Der er tale om et frivilligt samarbejde mellem Parterne som enkeltstående virksomheder og ikke et fælles selskab, joint venture eller anden juridisk enhed, og hver Part skal fortsat selv tegne og bære ansvar for hver Parts egen virksomhed og kan ikke forpligte den anden Part.

 

Parternes forpligtelser

Parterne skal hver især optræde loyalt over for den anden Part og tilstræbe et sundt samarbejde.

 

IVN skal profilere og annoncere Partnerens tilbud på sin online platform samt registrere medlemmernes trafik fra Ivn.dk til Partnerens tilbud.

 

Partneren skal oprette et Medlemstilbud på hjemmesiden Ivn.dk med grundlæggende oplysninger om Partneren og tilbuddet, rabatsats og førpris. Formålet med tilbuddet skal være at hverve kunder blandt medlemmerne på ivn.dk.

 

Partneren kan tilkøbe et Pro eller Premium partnerskab, der giver adgang til hhv. en eller tre gange eksponering pr. måned på en af IVN’s kanaler. Indhold, tidspunkt og type af eksponeringen aftales altid individuelt og løbende mellem Partneren og IVN, og afhænger af frekvens samt tilgængelighed på den enkelte kanal. Pro Partnere og Premium Partnere er garanteret én Facebook Live om året såfremt det ønskes, dog tidligst efter tre måneders medlemskab.

 

Til håndtering af spørgsmål fra medlemmer, opfølgning overfor IVN samt sikring af den løbende dialog mellem IVN og Partneren, at hver part udpeger en fast kontaktperson.

 

Priser og betaling

De gældende priser er eksklusive moms og angives i DKKBetaling for medlemskabet trækkes hver 30. dag automatisk via betalingskort, medmindre man har valgt årlig betaling. IVN fremsender elektronisk faktura for købet.

 

Abonnementet er indeksreguleret, hvorfor den månedlige ydelse reguleres én gang årligt pr. 1. januar. Det er altid muligt at se købshistorik via login på hjemmesiden.

 

Data, som sendes i forbindelse med køb betalt med betalingskort, er krypterede (SSL), og det er således kun PBS, der kan læse dem. Hverken IVN eller andre har mulighed for at læse de indtastede kortoplysninger.

 

Fortrolighed

Hos IVN mener vi, at tillid og fortrolighed er afgørende for et godt samarbejde. Alle oplysninger modtaget fra dig eller om dig, vil blive behandlet fortroligt.

 

Forretningshemmeligheder, jf. lov om forretningshemmeligheder, som Parterne kommer i besiddelse af angående den anden part, skal anses for fortrolige og må ikke videregives til tredjepart uden partens forudgående skriftlige samtykke. Brud herpå udløser en bod på 50.000 kr. pr. overtrædelse. Betaling af bod gør ikke forholdet lovligt.

 

Ovenstående forbud skal ikke gælde oplysninger, i) som er offentligt tilgængelige, ii) som en Part kommer i besiddelse af i god tro fra en tredjepart, iii) som en Part er forpligtet til at udlevere i henhold til lov.

 

Persondata

Partneren vil som følge af formålet med at levere produkter og services til IVN’ medlemmer, modtage personoplysninger for de medlemmer der har tilmeldt sig en medlemspakke, hvori Partneren skal levere produkter eller services.

 

Partneren accepterer at personoplysninger modtaget fra IVN alene må anvendes til det formål, hvortil de er indsamlet og delt med Partneren.

 

Partneren accepterer at behandle personoplysninger som instrueret af IVN, herunder at berigtige og slette personoplysninger straks efter instruks fra IVN.

 

Såfremt Partneren indgår i en vedvarende kunderelation med medlemmet, er det Partnerens ansvar at sikre lovlig hjemmel til indsamling og opbevaring af persondata indhentet direkte fra medlemmet. Samme gør sig gældende, såfremt Partneren ønsker at sende nyhedsmail mv. til medlemmet.

 

Ansvar

IVN er ikke ansvarlige for nedbrud eller midlertidige driftsforstyrrelser på hjemmeside, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking) eller andre forhold og omstændigheder, der er uden for IVN’s kontrol. Parterne er hver især ansvarlige for eventuelle skader og erstatningsansvar, de selv måtte pådrage sig.

 

Forsikring

Parterne er forpligtet til at have tegnet en erhvervsansvarsforsikring i et anerkendt forsikringsselskab. Partneren accepterer at forevise dokumentation herfor, såfremt sådan anmodes herom.

 

Opsigelse

Nærværende aftale kan af begge parter opsiges med 1 måneders varsel til udgangen af en måned. Såfremt en af Parterne væsentligt misligholder denne Aftale, bortfalder Aftalen straks.

 

 

Misligholdelse

Ved aftalens misligholdelse er den ikke-misligholdende Part berettiget til at gøre sædvanlige misligholdelsesbeføjelser gældende.

 

Ophævelse af aftalen, kan dog kun ske, såfremt misligholdelsen ikke er bragt til ophør 3 dage efter afsendelsen af skriftligt påkrav. Påkravet skal angive misligholdelsesgrund og angive, at aftalen vil blive ophævet, såfremt forholdet ikke er berigtiget inden fristens udløb.

 

Den misligholdende part er forpligtet til at erstatte den ikke-misligholdende parts tab i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.

 

Såfremt en part erklæres konkurs eller træder i betalingsstandsning, er dette at sidestille med væsentlig misligholdelse.

 

Enhver tilsidesættelse af de ovenstående forpligtelser, betragtes som en væsentlig misligholdelse af aftalen.

 

Såfremt en bestemmelse i aftalen som følge af parternes aftale eller praksis fraviges, skal sådanne fravigelser ikke af en part kunne påberåbes til støtte for, at aftalen eller den pågældende bestemmelse helt eller delvis er bortfaldet.

 

Øvrige bestemmelser

Parterne optræder hver som selvstændige erhvervsdrivende og er ikke berettiget til at indgå aftaler på den anden Parts vegne, eller på anden måde at forpligte den anden Part.

 

Parterne er ikke berettiget til at overdrage rettigheder eller forpligtelser under Aftalen til andre.

 

Ændringer eller tilføjelser til nærværende Aftale kræver enighed blandt Parterne, og ændringerne eller tilføjelsen vedlægges denne aftale som tillæg, efter underskrives af begge Parter.

 

Hver Part afholder egne omkostninger i forbindelse med indgåelsen af denne kontrakt.

 

Parterne forpligter sig til at genforhandle aftalen, såfremt grundlæggende forudsætninger for aftalen ændrer sig væsentligt.

 

Persondatapolitik

For at hjemmesiden skal fungere, har IVN brug for at indsamle data om Partnere. Behandlingen sker efter reglerne i vores Persondatapolitik.

 

Cookiepolitik.

IVN anvender bl.a. cookies for at vores hjemmeside kan huske og genkende enheder, når man besøger vores hjemmeside igen. Læs mere om hvordan vi anvender cookies i vores Cookiepolitik.

 

Lovvalg og værneting

Aftalen er underlagt dansk ret.

 

Enhver tvist, der måtte udspringe af eller i forbindelse med Aftalen skal i første omgang søges løst ved forhandling og dernæst ved mediation. Kan tvisten ikke løses ved én af disse, afgøres sagen ved byretten i Aarhus.

 

05-10-2020

09-01-2020
IVN

Vi bruger Cookies på dette site for at forbedre brugeroplevelsen og indhente statestik til intern såvel som ekstern brug.

Ved at klikke på et link på siden giver du os tilladelse til at lægge cookies på din computer