Persondatapolitik

Formålet med denne persondatapolitik er at forklare, hvornår og hvilke personoplysninger vi indsamler, hvorfor og hvordan vi behandler de indsamlede personoplysninger, samt i hvilket omfang vi videregiver dem til tredjeparter. Vi anbefaler derfor, at du læser denne persondatapolitik omhyggeligt igennem. Såfremt du har spørgsmål til denne persondatapolitik, eller til hvordan vi behandler dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os på info@ivn.dk

Brugeraftale

Nærværende brugeraftale (herefter ”Aftale”) udgør hele aftalen mellem IVN A/S, CVR-nr. 40046712, Lystrupvej 1E, 8240 Risskov (herefter ”IVN”, ”vi” eller ”os”) og dig og/eller din virksomhed (herefter ”Kunden”).

 

Brugeraftalen er gældende for ethvert medlemskab hos IVN, uanset om Kunden er betalende bruger eller ej.

 

I tilfælde af uoverensstemmelse mellem præceptiv lovgivning og nærværende Aftale har præceptiv lovgivning forrang. Såfremt enkelte bestemmelser i nærværende Aftale mod forventning er i strid med præceptiv lovgivning, medfører det ikke ændringer og/eller bortfald af Aftalens øvrige bestemmelser, som derfor fortsætter uændret.

 

Ved tilmelding til IVN accepterer Kunden samtidig vores til enhver tid gældende persondatapolitik, jf. nedenfor.

 

IVN forbeholder sig retten til løbende at ændre nærværende Aftale såvel som Persondatapolitik, jf. nærmere pkt. 12.

 

Hvis vi foretager væsentlige ændringer i Aftalen, herunder persondatapolitikken, giver vi Kunden besked via vores tjenester eller på andre måder, således at Kunden har mulighed for at gennemgå ændringerne, før de træder i kraft. Læs mere om IVN’s ret til at ændre vilkår og priser nedenfor under pkt. 12.

 

 

1. AFTALEN

 

Aftalen er en abonnementsbaseret aftale, der fortsætter indtil den opsiges af en af parterne, jf. nærmere nedenfor under pkt. 11.

 

IVN tilbyder forskellige abonnementspakker. Du kan til enhver tid se en opdateret liste over vores samarbejdspartnere og abonnementspakker på ivn.dk.

 

Ved køb af abonnement fremsendes Ordrebekræftelse til Kunden på den e-mailadresse, som Kunden har oplyst, jf. pkt. 3. Det fremgår af ordrebekræftelsen hvilken abonnementspakke, som Kunden har købt.

 

 

Såfremt Kunden på et senere tidspunkt ønsker at ændre abonnementet, kan dette ske ved henvendelse til os eller ved hjælp af den elektroniske selvbetjening på www.ivn.dk, jf. pkt. 6.

 

 

2. ADGANG TIL IVN NETVÆRKET

 

Kundens adgang til netværket, og de herigennem tilbudte samarbejds- og partneraftaler, er personlig for Kunden, og Kunden må således ikke overlade brugen heraf til andre eller give andre til rådighed til at benytte Kundens profil eller adgang til netværket.

 

Kunden hæfter for betalingen for de ydelser, der leveres i henhold til Aftalen, ligesom Kunden også hæfter i de tilfælde, hvor brugen af abonnementet overlades til andre.

 

 

3. REGISTRERINGSDATA OG ADRESSEOPLYSNINGER

 

Ved indgåelse af Aftalen vil du blive bedt om at indtaste en række oplysninger om dig selv. Dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med vores til enhver tid gældende persondatapolitik, jf. nedenfor.

 

IVN er berettiget til at kræve dokumentation for oplysningernes rigtighed, såfremt det skønnes nødvendigt.

 

Kunden er ansvarlig for løbende at holde de pågældende oplysninger opdaterede, og er forpligtig til straks at foretage ændringer heri, såfremt Kundens forhold ændrer sig.

 

 

4. LEVERINGSTIDSPUNKT

 

Levering finder sted straks efter, at Kunden ved indgåelse af Aftalen og Kunden har modtaget ordrebekræftelsen for tilmelding.

 

Abonnementer fortsætter fra måned til måned, indtil de opsiges, jf. pkt. 11, og Kunden giver os tilladelse at trække betaling for den følgende måned via den oplyste betalingsmåde, jf. pkt. 9.

 

 

5. SAMARBEJDS- OG PARTNERAFTALER

 

Nærværende Aftale omfatter ligeledes forholdet mellem Kunden og IVN for de relevante og fordelagtige samarbejds- og partneraftaler, som vi løbende forhandler på plads for vores medlemmer.

 

Det er en forudsætning for at kunne benytte og opretholde samarbejds- og partneraftalerne, at Kunden har et abonnement hos IVN, som giver adgang til den konkrete samarbejds- eller partneraftale.

 

Det understreges, at IVN alene er formidler af samarbejds- og partneraftalerne, hvorfor al kontakt vedrørende aftalerne skal ske ved henvendelse til den konkrete samarbejdspartner, der udbyder aftalen, og som også er den aftalepart, som Kunden indgår aftalen med.

 

IVN er således ikke part i aftalen, og kan derfor ikke gøres ansvarlig for forhold, som udspringer af aftalen mellem Kunden og den enkelte samarbejdspartner.

 

IVN er, uanset årsag og grundlag, således ikke ansvarlig overfor Kunden for nogen form for skader eller tab, herunder, men ikke begrænset til tabt indtjening, mistet omsætning, driftstab, tidstab, produktionsafbrydelse, tab af goodwill eller tab af data som måtte udspringe af aftalen mellem Kunden og en af IVN’s samarbejdspartnere.

 

Priserne fastsættes af den konkrete samarbejdspartner, som dog har forpligtet sig til at tilbyde IVN’s medlemmer fordelagtige vilkår i henhold til en samarbejds- og partneraftale med IVN.

 

IVN er til enhver tid berettiget til at ændre i sine samarbejdspartnere, herunder ved at indgå nye samarbejds- og partneraftaler, opsige/ophæve andre, ligesom IVN er berettiget til at udvide og indskrænke eksisterende samarbejds- og partneraftaler.

 

Det er suverænt IVN, der bestemmer, hvilke samarbejds- og partneraftaler der indgås, og IVN er således hverken forpligtet til at indgå bestemte nye samarbejds- og partneraftaler eller til at opretholde eksisterende samarbejds- og partneraftaler.

 

Det præciseres over for Kunden, at IVN har indgået visse samarbejds- og partneraftaler, som giver IVN en afledet økonomisk fordel i form af en økonomisk betaling fra samarbejdspartneren, såfremt Kunden udnytter den pågældende samarbejds- og/eller partneraftale.

 

Du kan til enhver tid se en opdateret liste over vores samarbejdspartnere og abonnementspakker på IVN.dk

 

 

6. ELEKTRONISK SELVBETJENING PÅ WWW.INV.DK

 

Ved indgåelse af Aftalen opnår Kunden automatisk adgang til elektronisk selvbetjening på www.ivn.dk, hvor Kunden blandt andet kan foretage ændringer og tilpasninger af abonnementet, oplysninger om sig selv og/eller sin virksomhed samt finde betalingsoversigt og –historik.

 

Ligesom resten af netværket er login og adgangskode personlig for Kunden, og må ikke videregives til tredjemand. Kunden er ansvarlig for andres misbrug af disse oplysninger, og Kunden er forpligtet til straks at rette henvendelse til os ved mistanke om andres uberettigede brug af Kundens login og adgangskode.

 

 

7. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION

 

Al kommunikation fra IVN, herunder, men ikke begrænset til, ordrebekræftelser, betalingsgodkendelser, fakturaer, oplysninger om adgangskode, meddelelser om ændringer mv., fremsendes udelukkende elektronisk i form af e-mail til den e-mailadresse, som Kunden har oplyst.

 

Meddelelser mv., som Kunden modtager på e-mail, har samme juridiske retsvirkning med hensyn til blandt andet betalings-, accept- og klagefrister, som hvis de var modtaget som brevpost.

 

Kunden bærer ansvaret for løbende at kontrollere sin e-mail for, om der er kommet meddelelser fra IVN.

 

Såfremt Kunden ændrer e-mailadresse, er Kunden forpligtet til straks at give os meddelelse herom. Hvis fremsendelse af meddelelser ikke kan ske til den oplyste e-mailadresse, er IVN berettiget til at opkræve et gebyr for fremsendelse af meddelelsen med eventuel brevpost.

 

 

8. PRISER

 

IVN fastsætter abonnementspriserne på pakkerne angivet i pkt. 1.

 

IVN forbeholder sig retten til løbende at ændre abonnementspriserne. Sådanne ændringer skal varsles med en måneds varsel til udgangen af en måned, og får således først virkning fra dette tidspunkt.

 

Oplysninger om de til enhver tid gældende abonnementspriser kan findes på www.ivn.dk eller ved henvendelse til os.

 

 

9 BETALING OG BETALINGSGEBYR

 

Betaling sker automatisk via Kortbetaling. Ved køb af abonnement er Kunden forpligtet til at tilmelde sit kreditkort til abonnementsbetaling.

 

Abonnementsafgifter opkræves fra leveringstidspunktet, jf. pkt. 4, og opkrævningen sker hver 30. dag forud.

 

IVN er berettiget til at efteropkræve betalinger, der eksempelvis ved en fejl ikke er blevet opkrævet tidligere.

 

Betaling sker i danske kroner (DKK).

 

Ved forsinket betaling er IVN berettiget til at opkræve morarenter fra betalingsfristens udløb, og indtil betaling sker, og i øvrigt i henhold til rentelovens bestemmelser herom. IVN er endvidere berettiget til at opkræve gebyr ved udsendelse af rykkerbreve.

 

IVN er desuden berettiget til at lade tredjemand varetage opkrævningen for ydelser omfattet af nærværende Aftale.

 

Såfremt Kunden kun betaler en regning omfattende flere krav delvist uden angivelse af, hvad betalingen vedrører, afskrives betalingen forholdsmæssigt på de enkelte krav.

 

9.1. Ændring af opkrævningsinterval og straksbetaling

 

IVN er ved aftaleindgåelsen eller på ethvert andet tidspunkt berettiget til at ændre opkrævningsintervallet, herunder kræve betaling straks, såfremt der er begrundet anledning til at antage, at Kundens betalingsforpligtelser ikke vil blive opfyldt rettidigt.

 

IVN kan blandt andet i følgende situationer ændre opkrævningsintervallet eller kræve betaling straks:

 

A. Kunden har misligholdt sine betalingsforpligtelse i henhold til Aftalen eller har i øvrigt forfalden gæld til IVN i forbindelse med en anden aftale og/eller tillægs- og engangsydelser.

B. Kunden er registreret hos et uafhængigt kreditoplysningsbureau eller i et advarselsregister.

C. Kunden har standset betalingerne, begæret forhandlinger om akkord eller gældssanering eller er taget under konkursbehandling.

 

Opkrævningsintervallet kan som udgangspunkt efter begæring fra Kunden ændres til det sædvanlige opkrævningsinterval, når grundlaget for det ændrede opkrævningsinterval er bortfaldet.

 

 

10. KUNDENS MISLIGHOLDELSE – IVN’S MISLIGHOLDELSESBEFØJELSER

 

I tilfælde af Kundens væsentlige misligholdelse af forpligtelser i henhold til aftalen er IVN berettiget til at afbryde Kundens adgang til netværket eller begrænse Kundens muligheder for brug af netværket samt udøve øvrige misligholdelsesbeføjelser.

 

Følgende forhold anses blandt andet for væsentlig misligholdelse:

 

A. Abonnementsafgifter mv. betales ikke efter fremsendelse af et rykkerbrev eller et krav om straksbetaling.

B. Kunden udøver chikane mod IVN, herunder IVN’s medarbejdere, IVN’s samarbejdspartnere eller andre kunder og brugere af IVN Netværket.

C. Kunden afgiver urigtige oplysninger eller undlader at give meddelelse om ændring af eksempelvis adresse eller e-mailadresse, eller Kundens forhold gør, at vi ikke kan fremsende ordrebekræftelser og anden kommunikation.

D. Kundens adgang til netværket, og de herigennem tilbudte samarbejds- og partneraftaler, anvendes af andre end Kunden.

 

Afbrydelse af Kundens adgang til netværket medfører ikke afslag i abonnementsafgiften for den pågældende periode.

 

Såfremt Kunden retter det forhold, der gav anledning til afbrydelsen af adgangen til netværket, samt betaler eventuel forfalden gæld, genåbner IVN efter anmodning fra Kunden adgangen til netværket. IVN er berettiget til at opkræve et gebyr herfor.

 

Såfremt Kunden ikke retter det forhold, der gav anledning til afbrydelsen adgang til netværket, kan IVN opsige aftalen uden varsel, jf. pkt. 11.

 

IVN er i øvrigt berettiget til at afbryde Kundens adgang til netværket, begrænse Kundens mulighed for brug af tjenesten eller ophæve aftalen helt eller delvist ved Kundens konkurs, betalingsstandsning, åbning af forhandling om akkord eller væsentlig forringede vilkår i øvrigt.

 

Såfremt Kunden har misligholdt Aftalen ved at undlade at betale forfalden gæld, kan Kunden ikke på ny indgå aftale om abonnement til IVN’s netværk og/eller tillægs- og engangsydelser, før gælden er betalt.

 

11. OPSIGELSE

 

Aftalen vedvarer, indtil den skriftligt opsiges af en af parterne med en måneds varsel til udgangen af en måned.

 

I tilfælde af at IVN varsler ændring af vilkår og/eller priser, jf. nærmere pkt. 12, kan Kunden i varslingsperioden opsige Aftalen til udgangen af varslingsperioden, uanset en eventuel bindingsperiode og uanset det normale opsigelsesvarsel. Ændringer, der er til gunst for Kunden, kan dog ikke begrunde sådan opsigelse.

 

IVN bekræfter skriftligt Kundens opsigelse.

 

IVN kan opsige Aftalen uden varsel, hvis Kundens adgang til netværket er afbrudt som følge af misligholdelse i henhold til pkt. 10.

 

 

12. ÆNDRING AF AFTALEN

 

IVN er til enhver tid berettiget til at ændre abonnementsvilkårene, abonnementspakkernes indhold og sammensætning, netværkets funktioner og faciliteter samt priserne herfor med et varsel på mindst én måned til udgangen af en måned.

 

Ændringerne varsles ved offentliggørelse på IVN’s hjemmeside eller ved fremsendelse af en skriftlig meddelelse til Kunden, eventuelt sammen med en regning eller som tekst på betalingsoversigten fra kundens bank eller Nets A/S (tidligere PBS).

 

Væsentlige ændringer varsles dog ved fremsendelse af en skriftlig meddelelse, eventuelt sammen med en regning eller som tekst på betalingsoversigten fra Kundens bank eller Nets A/S (tidligere PBS).

 

Ændringer af rent begunstigende karakter kan implementeres uden varsel.

 

 

13. AFTALENS OPHØR

 

Såfremt aftalen ophører – uanset årsagen hertil – har Kunden ikke længere adgang til IVN Netværket, herunder de fordelagtige samarbejds- og partneraftaler, som IVN har indgået på vegne af vores medlemmer, jf. pkt. 5.

 

IVN vil straks informere IVN’ samarbejdspartnere om Aftalens ophør.

 

 

14. ANSVARSFRASKRIVELSE

 

Parterne er erstatningsansvarlige i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler, dog med følgende begrænsninger og fraskrivelser.

 

IVN er, uanset årsag og grundlag, ikke ansvarlig overfor Kunden for nogen form for følgeskader eller indirekte tabt, som måtte udspringe af Aftalen og/eller tillægs- og engangsydelser, herunder, men ikke begrænset til tabt indtjening, mistet omsætning, driftstab, tidstab, produktionsafbrydelser, tab af goodwill eller tab af data.

 

IVN er ikke ansvarlige for indholdet af diskussionerne i netværket, og kan således ikke stilles til ansvar for de informationer og den vidensdeling, som IVN og medlemmerne uploader på www.ivn.dk eller IVN’s Facebook.

 

Resultatet – eller de manglende resultater – af anvendelsen af informationer fra netværket er således altid Kundens eget ansvar, og Kunden skal altid selv fagligt vurdere informationerne, herunder foretage fyldestgørende undersøgelser, forinden Kunden tager beslutninger på baggrund af disse.

 

IVN’s maksimale og samlede erstatningsansvar er endvidere under alle omstændigheder uanset ansvarsgrundlaget og typen af tab begrænset til et beløb svarende til 3 måneders abonnementsafgift for Kunden.

 

IVN er ikke ansvarlig for fejl og mangler i det omfang disse er forårsaget af eksterne faktorer eller tredjemænd, herunder IVN’s samarbejdspartnere, jf. nærmere herom ovenfor i pkt. 5.

 

 

15. LOVVALG OG VÆRNETING

 

Enhver tvist udspringende af eller med relation til Aftalen afgøres efter dansk ret.

 

Enhver tvist udspringende af eller med relation til Aftalen afgøres ved de almindelige domstole med værneting ved den domstol, der har kompetencen på det sted, hvor IVN har sit domicil.

 

IVN er dog berettiget til efter eget valg også at rejse sager ved den domstol, der ifølge gældende bestemmelser har den faglige og stedlige kompetence i den stat eller det land, hvor kunden har sin forretningsadresse eller bopæl eller den formue, der kan gøres til genstand for realisering.

Persondatapolitik

Dataansvarlig

Hos IVN A/S, CVR-nr. 40046712, Lystrupvej 1E, 8240 Risskov (herefter ”IVN”, ”vi” eller ”os”) indsamler vi som dataansvarlig personoplysninger om dig som medlem af vores netværk og andre personer, der besøger vores hjemmeside.

 

Vi prioriterer persondatasikkerhed meget højt, og har derfor stor fokus på at bidrage til, at vores behandling af dine personoplysninger overholder den til enhver tid gældende persondatalovgivning.

 

Hvilke personoplysninger indsamler og behandler vi om dig og til hvilke formål

Vi indsamler og behandler følgende personoplysninger til de formål, der er beskrevet i denne persondatapolitik.

 

Bruger- og kontaktoplysninger. Vi indsamler og behandler de kontaktoplysninger, du giver os, fx navn, adresse, telefonnummer, e-mail, når du opretter dig som medlem i netværket, køber en af vores medlemspakker eller et produkt eller service som vi tilbyder, eller hvis du deltager i en af vores konkurrencer eller kampagner. Vi behandler dine kontaktoplysninger for at du kan være en del af vores netværk, for at vi kan bekræfte og levere dine købte produkter eller services, eller for at deltage i en af vores konkurrencer eller kampagner. Derudover indsamler vi dine bruger- og kontaktoplysninger, for at kunne sende dig markedsføring i form af nyhedsbreve, hvis du har givet særskilt samtykke til dette.

 

Betalings- og faktureringsoplysninger. Vi indsamler og behandler de betalings- og faktureringsoplysninger, du giver os i forbindelse med et køb, fx kreditoplysninger eller faktureringsadresse. Hvis du har anmodet os herom, vil vi også gemme dine betalings- og faktureringsoplysninger for på denne måde, at gøre det nemmere for dig at købe vores produkter og services. Vi behandler dine betalings- og faktureringsoplysninger for, at vi kan levere dine købte produkter eller services. Vi videregiver i den forbindelse dine betalings- og faktureringsbetingelser i overensstemmelse med denne persondatapolitik.

 

Oplysninger om dine køb og præferencer. Vi indsamler og behandler oplysninger om dine medlemspakker samt præferencer for tilbud og services fra vores Samarbejdspartnere, eller hvis du har købt et af vores andre produkter eller services, eller som du viser interesse i. Vi behandler oplysninger om dine præferencer og demografiske oplysninger med det formål at kunne yde dig en bedre service, tilpasse og forbedre vores produkter samt målrette den markedsføring vi sender dig, hvis du har givet os samtykke hertil.

 

Via vores hjemmeside. Vi indsamler og behandler de oplysninger som du liker, kommenterer eller slår op på vores hjemmeside eller via et socialt medie, som du har givet os adgang til. Vi behandler de oplysninger for at få kendskab til dig og dine interesser for at kunne tilpasse og forberede vores hjemmeside, markedsføring, medlemspakker, produkter samt for at kunne yde en mere målrettet service. Derudover behandler vi oplysningerne for at forhindre ulovlige eller krænkende opslag.

 

Vi gør dig opmærksom på, at andre kan bruge, tagge eller dele dine opslag på anden vis end du måtte have tiltænkt. Ved opslag på vores hjemmeside erklærer du dig indforstået med, at vi og andre har ret og adgang til at bruge og videregive de oplysninger, du slår op på vores hjemmeside eller sociale medier.

 

Derudover indsamler vi oplysninger om dig for at du kan anvende og få adgang til vores hjemmeside via computer, tablet, telefon mv. (herefter ”Enheder”). Som så mange andre anvender vi cookies (små tekstfiler som lagres på dine Enheder i forbindelse med dit besøg på vores hjemmeside) samt andre trackingværktøjer med det formål at indsamle oplysninger om din brug af hjemmesiden, vores produkter og services. Du kan læse mere om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

 

På hvilket retsgrundlag behandler vi dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger på baggrund af det samtykke du giver til vores indsamling og videre behandling i henhold til denne persondatapolitik, når du tilmelder dig vores netværk, et af vores nyhedsbreve eller deltager i en af vores konkurrencer eller kampagner. Behandling af dine personoplysninger på baggrund af samtykke er reguleret i Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

 

Udover behandling af dine personoplysninger behandler vi ligeledes dine personoplysninger, når behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i, fx når du køber et af vores produkter eller services. Behandling af dine personoplysninger for opfyldelse af en kontrakt er reguleret i Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

 

Hvem videregiver vi dine oplysninger til

Som udgangspunkt giver vi ikke dine personoplysninger videre og vi behandler alle dine oplysninger fortroligt.

 

Samarbejdspartnere. Vi samarbejder med en række relevante virksomheder (herefter ”Samarbejdspartnere”), der forpligter sig til at tilbyde dig som medlem fordelagtige aftaler om levering af produkter og services, som typisk er nødvendige og/eller interessante for nystartede iværksættere.

 

Vi videregiver dine personoplysninger til vores Samarbejdspartnere for, at disse kan kontakte dig omkring de tilbud, som du har ret til at modtage, som medlem af netværket. Hvis du ønsker at modtage de tilbud, som er indeholdt i den medlemspakke, som du har købt, er det derfor nødvendigt, at du giver os dine personoplysninger.

 

Afhængig af hvilken medlemspakke du har købt, videregives dine personoplysninger til forskellige kategorier af samarbejdspartnere. Du kan til enhver tid se, hvilke Samarbejdspartnere, der er omfattet af din medlemspakke på IVN.dk

 

Vores Samarbejdspartnere må alene behandle dine personoplysninger til de formål, som er nødvendige for, at kunne levere det produkt eller den ydelse, som de har forpligtet sig til at tilbyde dig som medlem af netværket i henhold til deres samarbejdsaftale med os.

 

Online betalingsudbydere. Såfremt du har tilmeldt dig en af vores medlemspakker eller køber et produkt eller en service gennem vores hjemmeside, videregiver vi dine personoplysninger til betalingsoplysninger til en online betalingsudbyder med det formål at udføre betalingen.

 

Vi gør opmærksom på, at vi ikke er ansvarlige for ovenstående Samarbejdspartneres eller tredjemands misligholdelse af den til enhver tid gældende lovgivning om behandling af personoplysninger. Vi anbefaler dig til altid at læse vores Samarbejdspartneres eller tredjemands persondatapolitik.

 

Hvor længe opbevarer og behandler vi dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe du er medlem af netværket, eller så længe det er nødvendigt i forhold til de oplyste formål ovenfor. Personoplysninger, som ikke længere er nødvendige i forhold til de oplyste formål, vil blive slettet eller anonymiseret.

 

Du har indflydelse på, hvordan vi må behandle dine personoplysninger

Du kan til enhver tid bede om at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, og du har ret til at modtage en kopi af disse oplysninger.

 

Du kan til enhver tid opdatere eller ændre de bruger- eller kontaktoplysninger, du har givet os i forbindelse med din tilmelding til netværket under Min profil, eller ved at anmode os om at rette eller opdatere oplysningerne for dig.

 

Du kan til enhver tid tilbagetrække dit samtykke til vores behandling af dine personoplysninger. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil dette dog ikke berøre lovligheden at den behandling, der er foretaget inden tilbagetrækningen af samtykket. Vi gør dig opmærksom på, at visse personoplysninger, fx navn, e-mail, adresse er nødvendige for, at du kan være en del af netværket og købe vores medlemspakker.

 

For at tilbagekalde et samtykke kan du kontakte os via info@ivn.dk eller på følgende måder:

 

Nyhedsbreve og anden markedsføring. Hvis du ikke længere ønsker at modtage et af vores nyhedsbreve eller anden markedsføring, skal du opdatere din profil eller følge den fremgangsmåde, som er beskrevet i alle vores nyhedsbreve.

 

Hvis du ikke længere ønsker at modtage e-mails eller markedsføring direkte fra en af vores Samarbejdspartnere, skal du kontakte den relevante Samarbejdspartner.

 

Konkurrencer og kampagner. Hvis du ikke længere ønsker, at deltage i en af vores konkurrencer eller kampagner skal du kontakte os via info@ivn.dk

 

Du kan anmode om, at vi transmitterer dine personoplysninger til dig eller til en anden dataansvarlig i overensstemmelse lovgivningen.

 

Du kan gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger eller anmode om, at vi helt eller delvist sletter personoplysninger, som vi opbevarer om dig eller, at vi kun i et nærmere begrænset omfang behandler dine personoplysninger.

 

Hvis du gerne vil gøre brug af ovennævnte rettigheder, eller hvis du har spørgsmål om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, bedes du kontakte os på info@ivn.dk

 

Din ret til at klage

Hvis du finder anledning til det, har du ret til at klage over vores behandling af dine personoplysninger. Din klage skal sendes til Datatilsynet.

 

Hvis du mener, at vores behandling af dine personoplysninger ikke er lovlig, håber vi, at du vil kontakte os først, således at vi kan drøfte sagen og forhåbentlig finde en løsning.

 

Andre hjemmesider

Vi eller andre medlemmer af netværket kan linke til andre hjemmesider. Hvis du følger links til andre hjemmesider, gør vi dig opmærksom på, at du kommer ind på hjemmesider, som vi ikke har indflydelse på og som ikke omfattes af denne persondatapolitik. Vi anbefaler, at du altid gennemlæser persondatapolitikken, som gælder for andre hjemmesider.

 

Vores ret til at foretage ændringer i denne persondatapolitik

Vi forbeholder os retten til at ændre denne persondatapolitik. Vi udsender meddelelse om enhver ændring af denne persondatapolitik i henhold til gældende lovgivning, ligesom vi offentliggør en opdateret version af persondatapolitikken på vores hjemmeside.

 

Vi anbefaler dig til løbende, at kontrollere og ajourføre dig med vores persondatapolitik, og om der er kommet ændringer til persondatapolitikken.

09-01-2020
IVN

Vi bruger Cookies på dette site for at forbedre brugeroplevelsen og indhente statestik til intern såvel som ekstern brug.

Ved at klikke på et link på siden giver du os tilladelse til at lægge cookies på din computer