Persondatapolitik

Her kan du læse om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, og i hvilket omfang vi videregiver dem til tredjepart.

Dataansvarlig

Hos IVN A/S, CVR-nr. 40046712, Guldsmedgade 20, 1., 8000 Aarhus C (herefter ”IVN”, ”vi” eller ”os”) indsamler vi, som dataansvarlige, personoplysninger om dig som medlem af vores netværk og andre personer, der besøger vores hjemmeside.

Retsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger på baggrund af det samtykke du giver til vores indsamling og videre behandling i henhold til denne persondatapolitik, når du tilmelder dig vores netværk, et af vores nyhedsbreve eller deltager i en af vores konkurrencer, services eller kampagner. Behandling af dine personoplysninger på baggrund af samtykke er reguleret i Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Udover behandling af dine personoplysninger med samtykke, behandler vi dine personoplysninger, når behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i, fx når du køber et af vores produkter eller services. Behandling af dine personoplysninger for opfyldelse af en kontrakt er reguleret i Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Indsamling samt anvendelse af personoplysningerne

Vi indsamler og behandler følgende personoplysninger til de formål, der er beskrevet i denne persondatapolitik.

Bruger- og kontaktoplysninger

Vi indsamler og behandler de kontaktoplysninger, (fx navn, adresse, telefonnummer, e-mail) du giver os når du opretter dig som medlem i netværket, køber en af vores medlemspakker eller et produkt eller service som vi tilbyder, eller hvis du deltager i en af vores konkurrencer eller kampagner. Vi behandler dine kontaktoplysninger for, at du kan være en del af vores netværk samt, for at vi kan bekræfte og levere dine købte produkter eller services. Derudover indsamler vi dine bruger- og kontaktoplysninger, for at kunne sende dig markedsføring i form af nyhedsbreve, hvis du har givet særskilt samtykke til dette.

Betalings- og faktureringsoplysninger

Vi indsamler og behandler de betalings- og faktureringsoplysninger, du giver os i forbindelse med et køb, fx kreditoplysninger eller faktureringsadresse. Hvis du har anmodet os herom, vil vi også gemme dine betalings- og faktureringsoplysninger for på denne måde, at gøre det nemmere for dig, at købe vores produkter og services. Vi behandler dine betalings- og faktureringsoplysninger for, at vi kan levere dine købte produkter eller services. Vi videregiver i den forbindelse dine betalings- og faktureringsbetingelser til betalingsudbyder i overensstemmelse med denne persondatapolitik.

Oplysninger om dine køb og præferencer

Vi indsamler og behandler oplysninger om dine medlemspakker samt præferencer for tilbud og services fra vores samarbejdspartnere. Vi indsamler og behandler din købshistorik for produkter og services købt på IVN. Vi behandler oplysninger om dine præferencer og demografiske oplysninger med det formål at kunne yde dig en bedre service, tilpasse og forbedre vores produkter samt målrette den markedsføring vi sender dig, hvis du har givet os samtykke hertil.

Via vores hjemmeside

Vi indsamler og behandler de oplysninger som du liker, kommenterer eller slår op på vores hjemmeside eller via et socialt medie, som du har givet os adgang til. Vi behandler de oplysninger for at få kendskab til dig og dine interesser for derigennem, at kunne tilpasse og forberede vores hjemmeside, markedsføring, medlemspakker, produkter samt for at kunne yde en mere målrettet service. Derudover behandler vi oplysningerne for at forhindre ulovlige eller krænkende opslag.

Vi gør dig opmærksom på, at andre kan bruge, tagge eller dele dine opslag på anden vis end du måtte have tiltænkt. Ved opslag på vores hjemmeside erklærer du dig indforstået med, at vi og andre har ret og adgang til at bruge og videregive de oplysninger, du slår op på vores hjemmeside eller sociale medier.

Derudover indsamler vi oplysninger om dig for at du kan anvende og få adgang til vores hjemmeside via computer, tablet, telefon mv. (herefter ”Enheder”). Som så mange andre anvender vi cookies (små tekstfiler som lagres på dine Enheder i forbindelse med dit besøg på vores hjemmeside) samt andre tracking-værktøjer med det formål at indsamle oplysninger om din brug af hjemmesiden, vores produkter og services. Du kan læse mere om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Videregivelse af personoplysninger

Som udgangspunkt videregiver vi ikke dine personoplysninger og vi behandler alle dine oplysninger fortroligt.

Samarbejdspartnere

Vi samarbejder med en række relevante virksomheder (herefter ”Samarbejdspartnere”), der forpligter sig til at tilbyde dig, som medlem, fordelagtige aftaler om levering af produkter og services, som typisk er nødvendige og/eller interessante for nystartede iværksættere.

Vi videregiver dine personoplysninger til vores Samarbejdspartnere for, at disse kan kontakte dig omkring de tilbud, som du har ret til at modtage, som medlem af netværket. Kun personoplysninger som er nødvendige for Samarbejdspartnerens levering af produkter og service, i henhold til din medlemspakke, vil blive videregivet til Samarbejdspartneren. Hvis du ønsker at modtage de tilbud, som er indeholdt i den medlemspakke, som du har købt, er det derfor nødvendigt, at du giver os dine personoplysninger.

Afhængig af hvilken medlemspakke du har købt, videregives dine personoplysninger til forskellige kategorier af samarbejdspartnere. Du kan til enhver tid se, hvilke Samarbejdspartnere, der er omfattet af din medlemspakke på IVN.dk

Vores Samarbejdspartnere må alene behandle dine personoplysninger til de formål, som er nødvendige for at kunne levere det produkt eller den ydelse, som de har forpligtet sig til at tilbyde dig som medlem af netværket i henhold til deres samarbejdsaftale med os. Vores Samarbejdspartnere vil, såfremt de ønsker at sende nyhedsmail eller indsamle og behandle dine personoplysninger, til et formål der ligger udover det formål, hvortil de har modtaget dine personoplysninger fra os, indhente samtykke hertil, direkte fra dig.

Online betalingsudbydere

Såfremt du har tilmeldt dig en af vores medlemspakker eller køber et produkt eller en service gennem vores hjemmeside, videregiver vi dine betalingsoplysninger til en online betalingsudbyder med det formål at udføre betalingen.

Vi gør opmærksom på, at vi ikke er ansvarlige for ovenstående Samarbejdspartneres eller tredjemands misligholdelse af den til enhver tid gældende lovgivning om behandling af personoplysninger. Vi anbefaler dig til altid at læse vores Samarbejdspartneres eller tredjemands persondatapolitik.

Slettepolitik

Vi opbevarer dine data så længe det er lovkrævet eller nødvendigt for at udføre vores hverv.  Det betyder at, så længe du er medlem af netværket, eller så længe det er nødvendigt i forholde til ovenstående formål, opbevarer vi dine personoplysninger. Personoplysninger, der ikke længere er nødvendige, vil blive slettet.

Vi opbevarer således altid personoplysning så længe der måtte være, ikke forældede formueretlige krav, hvor personoplysninger er nødvendige for at forfølge disse krav.

Brud på sikkerheden

Hvis der sker et brud på sikkerhed, skal vi informere Datatilsynet (og nogle gange også den registrerede), om muligt indenfor 72 timer efter bruddet er konstateret.

Brud på datasikkerheden er, hvor der sandsynligvis er risiko for, at personoplysninger er blevet udsat for uautoriseret adgang eller er gået tabt.

Hvis brud på datasikkerheden opdages, gives straks meddelelse til ledelsen, som om muligt indenfor 72 timer, skal have overblik over bruddet. Ledelsen eller en af ledelsen udpeget person, anmelder som minimum:

  • Karakteren af bruddet på persondatasikkerheden, herunder, hvis det er muligt, kategorierne og det omtrentlige antal berørte registrerede samt kategorierne og det omtrentlige antal berørte registreringer af personoplysninger
  • Angive navn på og kontaktoplysninger for databeskyttelsesrådgiveren eller et andet kontaktpunkt, hvor yderligere oplysninger kan indhentes
  • De sandsynlige konsekvenser af bruddet på persondatasikkerheden
  • De foranstaltninger, som den dataansvarlige har truffet eller foreslår truffet at håndtere bruddet på persondatasikkerheden, herunder, hvis det er relevant, foranstaltninger for at begrænse dets mulige skadevirkninger.

Hvis et brud på persondatasikkerheden sandsynligvis vil indebære en høj risiko for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder, skal vi ikke alene foretage en anmeldelse til Datatilsynet, men også underrette den registrerede om bruddet. Gør vi ikke dette, har Datatilsynet mulighed for at gå ind i sagen og kræve, at den dataansvarlige foretager underretning af den registrerede. Hvis det er relevant at informere den registrerede, gøres dette via mail, eller via offentlig meddelelse eller tilsvarende.

Vi skal dokumentere alle brud på persondatasikkerheden, herunder de faktiske omstændigheder ved bruddet på persondatasikkerheden, dets virkninger og de trufne afhjælpende foranstaltninger. Denne dokumentation skal kunne sætte tilsynsmyndigheden i stand til at kontrollere, at dokumentationskravet er overholdt. Det kan fx ske ved at skrive et dokument i tekstbehandling, som indeholder den relevante dokumentation. Dokumentet føres fortløbende (som en log).

Dine rettigheder

Du kan til enhver tid bede om at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, og du har ret til at modtage en kopi af disse oplysninger.

Du kan til enhver tid opdatere eller ændre de bruger- eller kontaktoplysninger, du har givet os i forbindelse med din tilmelding til netværket under Min profil, eller ved at anmode os om at rette eller opdatere oplysningerne for dig.

Du kan til enhver tid tilbagetrække dit samtykke til vores behandling af dine personoplysninger. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil dette dog ikke berøre lovligheden at den behandling, der er foretaget inden tilbagetrækningen af samtykket. Vi gør dig opmærksom på, at visse personoplysninger, fx navn, e-mail, adresse mv. er nødvendige for, at du kan være en del af netværket og købe vores medlemspakker.

Ret til dataportabilitet

Du kan anmode om, at vi transmitterer dine personoplysninger til dig eller til en anden dataansvarlig i overensstemmelse lovgivningen.

Ret til indsigelse

Du kan gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger eller anmode om, at vi helt eller delvist sletter personoplysninger, som vi opbevarer om dig eller, at vi kun i et nærmere begrænset omfang behandler dine personoplysninger.

Hvis du gerne vil gøre brug af ovennævnte rettigheder, eller hvis du har spørgsmål om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, bedes du kontakte os på info@ivn.dk

For at tilbagekalde et samtykke kan du kontakte os via info@ivn.dk eller på følgende måder:

Nyhedsbreve og anden markedsføring 

Hvis du ikke længere ønsker at modtage et af vores nyhedsbreve eller anden markedsføring, skal du opdatere din profil eller følge den fremgangsmåde, som er beskrevet i alle vores nyhedsbreve.

Hvis du ikke længere ønsker at modtage e-mails eller markedsføring direkte fra en af vores Samarbejdspartnere, skal du kontakte den relevante Samarbejdspartner.

Konkurrencer og kampagner

Hvis du ikke længere ønsker at deltage i en af vores konkurrencer eller kampagner skal du kontakte os via info@ivn.dk

Klageret

Hvis du finder anledning til det, har du ret til at klage over vores behandling af dine personoplysninger. Din klage skal sendes til Datatilsynet.

Hvis du mener, at vores behandling af dine personoplysninger ikke er lovlig, håber vi, at du vil kontakte os først, således at vi kan drøfte sagen og forhåbentlig finde en løsning.

Andre hjemmesider

Vi eller andre medlemmer af netværket kan linke til andre hjemmesider. Hvis du følger links til andre hjemmesider, gør vi dig opmærksom på, at du kommer ind på hjemmesider, som vi ikke har indflydelse på og som ikke omfattes af denne persondatapolitik. Vi anbefaler, at du altid gennemlæser persondatapolitikken, som gælder for andre hjemmesider.

Ændringer i persondatapolitikken

Vi forbeholder os retten til at ændre denne persondatapolitik. Vi udsender meddelelse om enhver ændring af denne persondatapolitik i henhold til gældende lovgivning, ligesom vi offentliggør en opdateret version af persondatapolitikken på vores hjemmeside.

Vi anbefaler dig til løbende, at kontrollere og ajourføre dig med vores persondatapolitik, og om der er kommet ændringer til persondatapolitikken.

12-04-2021

IVN IVN

Vi bruger Cookies på dette site for at forbedre brugeroplevelsen og indhente statistik til intern såvel som ekstern brug.

Ved at klikke på et link på siden giver du os tilladelse til at lægge cookies på din computer